Oletko johtaja vailla puolueetonta pallottelukumppania? Onko onganisaationne muutoksen silmässä? Kyteekö työyhteisössänne kriisi? Mikäli vastasit johonkin näistä kyllä, olet tullut oikeaan paikkaan.

 

Tarjoan yrityksille ja työyhteisöille niin valmennusta, koulutusta kuin työnohjaustakin. Erikoisalaani on muutosten läpivienti ja koko työyhteisön valjastaminen niihin. Olen myös vuosikymmenten varrella ollut mukana tukemassa lukuisia johtajia haastavissa tilanteissa sekä auttanut työyhteisöjä kääntämään vastoinkäymiset vahvistaviksi kokemuksiksi.

 

Kaikki palveluni ovat aina asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan räätälöityjä. Kun haluat tarjouksen, ota rohkeasti yhteyttä ja luodaan yhdessä juuri teidän tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus.

Valmennus

Miten valmennus eroaa koulutuksesta tai työnohjauksesta? Valmennukseen tullaan yleensä jonkun haasteen tai ongelman kanssa. Valmennus perustuu ratkaisukeskeisyyteen ja aivojen treenaamiseen kohti tavoitetta. Valmennus lähtee asiakkaan arjen haasteista.

Valmennuksen kohteena ovat kokonaiset työyhteisöt tai tarkoituksenmukainen toiminnallinen kokonaisuus työyhteisöstä. Valmennuksessa keskitytään vahvasti jokaisen yksilön vahvuuksiin, minkä kautta itsetuntemus lisääntyy.

Valmennuksen sisältö muodostuu yhteisön kokonaistoiminnan ja perustehtävän kriittisestä tutkimisesta ja samalla mahdollistaa yhteisödynaamisten ilmiöiden käsittelyn. Näitä ilmiöitä ovat esimerkiksi työilmapiiri, syntipukkiongelma ja kateus.

Työyhteisön valmennusta käytetään usein organisaatioiden muuttuvissa toimintaympäristöissä tai työyhteisön sisäisissä ongelmallisissa tilanteissa. Valmennus selventää työn tavoitteita, tehtäviä ja työrooleja, sekä parantaa lisäksi johtajuutta.

Valmennusprosessi on usein lyhytkestoisempi kuin perinteinen työnohjaus. Ero koulutukseen on siinä, että kaikki osallistujat pyritään osallistamaan mahdollisimman suurella panoksella.

Koulutus

Mistä sinä tai työyhteisösi haaveilette? Millainen koulutus palvelisi juuri teitä? Koulutus voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaan tai sitten voitte valita oheisesta listasta teille sopivan koulutuksen.

Esimerkkejä koulutustarjonnastani:

 • Itsensä johtaminen
 • Työyhteisötaidot

 • Esimiestaidot

 • Kiltteyden kitkeminen - vahvuutta työelämän haasteisiin

 • Työelämän ALV - Asenne- Luottamus - Välimatka

 • Turbulenssista tasapainoon - muutoksen haltuunotto

 • Työhyvinvoinnin johtaminen - organisoi, delegoi ja anna vastuuta vapauden kera

 • Vaikeiden asioiden puheeksiotto

 • Kyseenalaista entinen - uskalla uudistua

 • Yhteisen toimintakultuurin luominen työyhteisöön

 • Perustehtävän kirkastaminen

 • Työnilo ja myönteinen palaute

 • Minä työpaikkani osaajana

Työnohjaus

Työnohjaus on vuorovaikutukseen perustuvaa dialogia joko parityönä tai ryhmässä. Työnohjaajana toimii kokenut ammattilainen, joka ohjaavalla keskustelullaan edesauttaa työntekijän työssäjaksamista. Työnohjaus on ammatillisten ja persoonallisten valmiuksien lisäämistä reflektiivisen keskustelun avulla. Työnohjaus keskittyy työhön, työn ja työntekijän itsensä tutkisteluun. Ohjausprosessi on tietoinen, älyllinen, tunneperäinen, sekä avoimuuden kehittämiseen pyrkivä. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja toiminnan laadun varmistaminen.

Keskeistä on ohjattavan omaehtoisuus, aktiivinen ote ja vastuullinen sitoutuminen sekä ammatillinen että persoonallinen kehittyminen. Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa työhön liittyvien kysymysten käsittelyä ja ongelmien ratkaisua. Se on järjestelmällistä ja tavoitteellista sekä samalla vuorovaikutus-, oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessi.

Työnohjauksen avulla selkeytetään työkäytäntöjä, kehitetään tiimityötä ja parannetaan vuorovaikutusta. Työnohjaus toimii työkaluna muutoksen läpiviemisessä sekä selkeyttää ja kehittää yksilön johtajuutta ja työyhteisössä tapahtuvaa johtamista. Lisäksi työnohjaus mahdollistaa työssä oppimisen ja ammatillisen kehittymisen, sekä lisää työhyvinvointia.

Työnohjaus on aina prosessi. Prosessi vaatii aikaa ja siksi työnohjauskin on hyvä suunnitella kestoltaan 1-3-vuotiseksi. Sopimus voidaan tehdä vuodeksi ja sopia valmiiksi optiosta seuraaville vuosille. Tapaamiset toistuvat prosessin aikana noin neljän viikon välein. Aluksi sekä ohjattavan että ohjaajan on hyvä tunnustella, onko tämä sellainen suhde, johon on valmis lähtemään.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on tiivis kahdenkeskinen prosessi, jossa ohjaaja on täysin ohjattavan käytössä. Ohjaaja välttää suorien ohjeiden ja neuvojen antamista. Yksilötyönohjauksen tavoitteena on kehittää ohjattavan kykyä hallita työtehtäviä. Yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden tarkastella omaa tapaa toimia ja ajatella erilaisissa työelämän tilanteissa. Ohjattava saa lisää voimavaroja oman työn hallintaan sekä tukea ammatilliseen kasvuun. Kunkin kerran käsiteltävät asiat ja teemat nousevat yksilön tarpeista. Tärkeää on erilaisten näkökulmien esiintulo ja niistä keskusteleminen.

Yksilötyönohjaus sopii erityisesti johtajille ja esimiehille sekä henkilöille, jotka työskentelevät ilman kollegiaalista tukea ja/tai yksin. Lisäksi yksilötyönohjauksesta hyötyvät vaativaa perustyötä tekevät. Myös kriisitilanteiden purkuun yksilötyönohjaus sopii mitä parhaiten.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmä toimii yksilöille reflektiovälineenä ja samalla se kehittää yksilön persoonaa. Lisäksi ryhmä toimii peilinä. Ryhmä ei tasapäistä vaan parhaimmillaan se auttaa yksilöä löytämään omimman omasta itsestään. Ryhmään kuuluminen antaa energiaa ja se on lähes poikkeuksetta positiivinen kokemus.

Ideaalitilanteessa ryhmään kuuluu 4-7 henkilöä ohjaajan lisäksi. Ryhmäläiset ovat useimmiten samalta alalta ja he voivat olla samasta tai eri työyhteisöstä. Ryhmä itsessään vie prosessia eteenpäin ja näin ollen kaikki hyötyvät ja oppivat samanaikaisesti. Ryhmässä on myös mahdollisuus oppia lisää vuorovaikutustaitoja niin jokapäiväiseen työskentelyyn kuin haastaviin poikkeustilanteisiinkin.

Ryhmässä opitaan toisten ajatuksista, tavasta tehdä työtä, onnistumisista ja epäonnistumisista. Opitaan kuuntelemaan ja ottamaan toisia huomioon. Opitaan, mitä tunteita minä herätän muissa ja muut herättävät minussa. Lisäksi opitaan ottamaan vastuuta omista ratkaisuista ja omasta elämästä.